اطلاعات شخصی

آکواریوم خود را انتخاب کنید

آکواریوم شما در چه سطحی از تجهیزات می باشد

می خواهید آکواریوم شما در چه سطحی از تجهیزات باشد

آبزیان و ماهیان مورد علاقه شما جز کدام یک از دسته های زیر می باشند

لطفا اندازه آکواریوم را به سانتی متر وارد کنید

با ضرب کردن اندازه طول عرض ارتفاع آکواریوم خود به سانتی متر و تقسیم حاصل بدست آمده بر عدد 1000 لیتراژ آکواریوم مورد نظر خود را بدست آورید.