نام علمی:
Premnas biaculeatus
خانواده:
Pomacentridae
نوع آب:
آب شور
در حال آماده سازی
دلقک ماهی مارون

پراکنش:

نواحی استوایی منطقه ایندوپاسیفیک

شرایط نگهداری:

آکواریوی با حجم 140 لیتر برای نگهداری از این گونه بسیار مطلوب می باشد. اندازه ماهی در طبیعت 17 سانتی متر است، اما در آکواریوم 11/5 سانتی متر می باشد و برای ماهیان کوچکتر و بی مهرگان آکواریوم بی خطر است. دمای مناسب نگهداری 26 درجه سانتی گراد می باشد. همه چیز خوار و میانزی است.

جنسیت:

نامشخص

تولید مٍثل:

تخم گذار

مراقبت ویژه:

برای جلوگیری از ایجاد رفتار پرخاشگرانه، بهتر است در آکواریوم آن شقایق دریایی و ماهیان دیگر وجود داشته باشند.

سایر تصاویر:

# # #

نظر شما؟