نام علمی:
Amphiprion melanopus
خانواده:
Black Clownfish
نوع آب:
آب شور
در حال آماده سازی
دلقک ماهی آتشین

پراکنش:

منطقه ایندوپاسیفیک تا اقیانوسیه

شرایط نگهداری:

آکواریومی با حجم 140 لیتر برای نگهداری از این گونه بسیار مطلوب می باشد. اندازه در طبیعت 13 سانتی متر و در آکواریوم هم به 13 سانتی متر خواهد رسید. دمای مناسب 26 درجه سانتی گراد یا 79 درجه فارنهایت می باشد. گونه های دیگر ماهی ها را نمی تواند تحمل کند و در نتیجه بهتر است به صورت تک گونه ای نگهداری شود. میانزی بوده و همه چیز خوار می باشد.

جنسیت:

ماده ها بزرگتر از نرها هستند.

تولید مٍثل:

تخم گذارند. نرها از تخم ها مراقبت می کنند. در آکواریوم هم مورد تکثیر قرار گرفته اند.

مراقبت ویژه:

این ماهی بسیار قلمرو طلب و پرخاشگر است و ممکن است به هر ماهی که به آن نزدیک شود حمله کند. آن را در یک مخزن جداگانه به صورت تک گونه ای به همراه شقایق دریایی مخصوص خود نگهداری کنید.

سایر تصاویر:

# # #

نظر شما؟