دلقک ماهی توماتو (گوجه ای)

نام علمی:
Amphiprion frenatus
خانواده:
Pomacentridae
نوع آب:
آب شور
در حال آماده سازی
دلقک ماهی توماتو (گوجه ای)

پراکنش:

نواحی مرکزی منطقه ایندوپاسیفیک تا شرق آفریقا

شرایط نگهداری:

آکواریومی با حجم 140 لیتر برای نگهداری از این گونه بسیار مطلوب می باشد. اندازه در طبیعت 14 سانتی متر و در آکواریوم در بهترین شرایط 7/5 سانتی متر می باشد. برای ماهیان کوچکتر از خودش بی خطر بوده و علاقه ای به خوردن بی مهرگان ندارد. میانزی و همه چیز خوار است.

جنسیت:

ماده ها تقریبا از نرها بزرگترند.

تولید مٍثل:

تخم گذار

مراقبت ویژه:

نیازمند آبی با کیفیت بالا می باشند. ماهی مقاومی است با این حال قلمرو طلب، سلطه جو و پرخاشگر بوده و به اندازه دیگر دلقک ماهی ها به شقایق دریایی وابسته نیست.

سایر تصاویر:

# # #

نظر شما؟