در حال آماده سازی
Potassion

اطلاعات کلی:

اين محصول برايت ول، محلول يوني غليظي از پتاسيم مي باشد كه عنصر مهمي در ساخت اسكلت مرجان ‏ها و سخت پوستان می باشد.

دستورالعمل:

لطفاً قبل از استفاده خوب تكان دهيد.
ميزان 5ml‏ براي 200 ليتر آب آكواريوم به صورت يك روز در ميان ‏استفاده شود تا ميزان پتاسيم در محدوده 390ppm تا 410ppm قرار گيرد.‏

نظر شما؟