نام علمی:
Sinularia spp
نام عمومی:
Finger Leather Coral
نام فارسی:
مرجان چرم انگشتي
خانواده:
Alcyoniidae
سطح نگهداری:
متوسط
خاستگاه:
فیجی
جایگذاری:
پایین تا میانه
روشنایی:
زیاد
جریان آب:
متوسط تا قوی
در حال آماده سازی
مرجان چرم انگشتي

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟