مرجان چرم قارچي سبز

نام علمی:
Sarcophyton sp
نام عمومی:
Green Toadstool Leather
نام فارسی:
مرجان چرم قارچي سبز
خانواده:
Alcyoniidae
سطح نگهداری:
آسان
خاستگاه:
اندونزی ، بالی ،سولومون
روشنایی:
متوسط تا زیاد
جریان آب:
متوسط
در حال آماده سازی
مرجان چرم قارچي سبز

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟