نام علمی:
Xenia sp
نام عمومی:
White Pom Pom Xenia
نام فارسی:
زينا پوم پوم سفيد
خانواده:
Xeniidae
سطح نگهداری:
آسان
خاستگاه:
اندونزي
جایگذاری:
ميانه
روشنایی:
متوسط
جریان آب:
متوسط
در حال آماده سازی
زينا پوم پوم سفيد

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟