نام علمی:
Acrozoanthus sp
نام عمومی:
Stick-Tree Polyp
نام فارسی:
پوليپ شاخه درختي
خانواده:
Zoanthidae
سطح نگهداری:
متوسط
خاستگاه:
اندونزي
جایگذاری:
ميانه
روشنایی:
بالا
جریان آب:
متوسط
در حال آماده سازی
پوليپ شاخه درختي

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟