نام علمی:
Isaurus tuberculatus
نام عمومی:
Snake Polyp
نام فارسی:
پوليپ ماري
خانواده:
Zoanthidae
سطح نگهداری:
متوسط
خاستگاه:
ايندوپاسيفيك
جایگذاری:
ميانه
روشنایی:
متوسط
جریان آب:
متوسط
در حال آماده سازی
پوليپ ماري

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟