نام علمی:
Briareum sp
نام عمومی:
Starburst Polyp
نام فارسی:
پوليپ ستاره اي
خانواده:
Briareidae
سطح نگهداری:
آسان
خاستگاه:
پرورشي آمريكا -پرورشي اندونزي
جایگذاری:
ميانه به بالا
روشنایی:
متوسط تا زياد
جریان آب:
متوسط تا قوي
در حال آماده سازی
پوليپ ستاره اي

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟