نام علمی:
Undescribed Zoanthid
نام عمومی:
Colony Polyp, Yellow
نام فارسی:
پوليپ كلوني زرد
خانواده:
Parazoanthidae
سطح نگهداری:
آسان
خاستگاه:
اندونزي
جایگذاری:
ميانه
روشنایی:
متوسط
جریان آب:
متوسط
در حال آماده سازی
پوليپ كلوني زرد

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟