نام علمی:
Protopalythoa sp
نام عمومی:
Elegant Moon Polyp
نام فارسی:
پوليپ الگانت مون
خانواده:
زوانتيدا
سطح نگهداری:
آسان
خاستگاه:
جنوب اقيانوس آرام
جایگذاری:
ميانه
روشنایی:
بالا
جریان آب:
قوي
در حال آماده سازی
پوليپ الگانت مون

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟