پوليپ دكمه اي كلوني

نام عمومی:
Button Colony Polyp
خانواده:
Zoanthidae
سطح نگهداری:
آسان
خاستگاه:
Indonesia
جایگذاری:
ميانه به بالا
روشنایی:
متوسط
جریان آب:
متوسط
در حال آماده سازی
پوليپ دكمه اي كلوني

پارامترهای آب:

72-78°F
8-12DKH
1.023-1.025sg
8.0-8.4PH

سایر محصولات در همین دسته

نظر شما؟