آلرت کامبو (هشدار دهنده ی پی اچ و آمونیاک) سیچم (سیکم)

در حال آماده سازی
آلرت کامبو (هشدار دهنده ی پی اچ و آمونیاک)

اطلاعات کلی:

این محصول در واقع مجموعه ای از دو محصول دیگر سیچم (سیکم) یعنی آمونیا آلرت و پی اچ آلرت می باشد. شما می توانید با قرار دادن این هشداردهنده ها در آب آکواریوم وضعیت آمونیاک و پی اچ آب را به طور مستمر و بدون نیاز به انجام آزمایش های متعدد زیر نظر بگیرید. لطفا توجه داشته باشید که تست آمونیاک این محصول برای آب شور و شیرین مناسب است، اما تست پی اچ فقط مناسب آکواریوم های آب شیرین است.
- تکنولوژی سنسور سیچم
- زیر نظر داشتن مداوم آمونیاک و پی اچ
- بدون نیاز به انجام آزمایش های مختلف

دستورالعمل:

آمونیاک:
غلظت 0.02 میلی گرم/لیتر آمونیاک آزاد باعث سبز شدن رنگ سنسور می گردد. این میزان معادل 0.25 میلی گرم آمونیاک کل (هم آزاد و هم یونی) در آب شور با پی اچ 8.3 می باشد. همچنین این میزان در آب شیرین با پی اچ 7 معادل 3.6 میلی گرم/لیتر آمونیاک کل است. توجه داشته باشید که آمونیاک آزاد بسیار خطرناک تر از آمونیاک یونی است.
وضعیت ALERT نشان دهنده ی غلظت 0.05 میلی گرم آمونیاک آزاد، وضعیت ALARM نشان دهنده ی 0.2 میلی گرم/لیتر آمونیاک آزاد و نهایتا وضعیت TOXIC نشان دهنده ی حدود 0.5 میلی گرم/آمونیاک آزاد است. موجودات آکواریومی می توانند وضعیت ALERT را تا چند هفته تحمل کنند، اما وضعیت ALARM فقط برای چند روز قابل تحمل است و نهایتا وضعیت TOXIC به سرعت آثار مخربی خواهد داشت. در مواقع اورژانسی برای کاهش آمونیاک می توانید از محصول آمگارد تولید همین کمپانی استفاده کنید.
استفاده از این محصول در پی اچ های اسیدی توصیه نمی شود.

پی اچ:
شما می توانید این وسیله را در هر جایی از آکواریوم یا فیلتر که قابل دیدن باشد قرار دهید. وقتی برای اولین بار پی اچ آلرت را داخل آب قرار می دهید حدود 30 دقیقه طول خواهد کشید تا سنسور به پی اچ آب واکنش نشان دهد و مقدار واقعی را نشان دهد. بعد از آن، میزان پی اچ آب با تاخیری 10 دقیقه ای قابل مشاهده خواهد بود.

نظر شما؟