مارین بیسیک سیچم (سیکم)

در حال آماده سازی
مارین بیسیک

اطلاعات کلی:

این کیت در واقع مجموعه ای شامل کیت های آزمایش پی اچ، سختی، آمونیاک، نیتریت و نیترات می باشد. شما می توانید با این کیت تا بیش از 75 بار تست انجام دهید و همچنین با استفاده از نمونه ی مرجعی که داخل محصول است در مواقع نیاز درستی تست را بیازمایید.
- مجموعه ای از تست های پایه
- ظرف مخصوص با ظرفیت انجام 6 تست به صورت همزمان
- حاوی نمونه ی مرجع برای آزمون درستی تست

دستورالعمل:

از آن جا که این کیت در واقع مجموعه ای از کیت های مختلف تولید کمپانی سیچم (سیکم) است، برای آگاهی از دستورالعمل هر آزمایش می توانید به محصول مرتبط در بخش تستر های سیچم (سیکم) مراجعه نمایید.

نظر شما؟