آیپتازیا ار ایکس بلولایف

در حال آماده سازی
آیپتازیا ار ایکس

توضیحات

دستور العمل :

پمپ موجساز و اسکیمر را خاموش کرده 1 میلی لیتر از محلول را داخل سرنگ کشیده و روی آیپتازیا میریزیم اگر ظرف مدت 30 دقیقه آیپتازیا از بین نرفت 24 ساعت بعد دوباره این عمل را تکرار می کنیم

نظر شما؟