تستر پی اچ هانا

مدل:
HI98100
در حال آماده سازی
تستر پی اچ

دستورالعمل:

1 – دکمه ی مشکی رنگ را فشار می دهیم تا دستگاه روشن شود.
2 – دستگاه وارد حالت اندازه گیری می شود و pH را نمایش می دهد.

سایر تصاویر:

# #

نظر شما؟