معرفي اسب هاي دريايي

اسب هاي دريايي ماهيان بسيار آرامي هستند كه در صورت تامين غذاي مناسب براي آنها از مقاومت مناسبي در آكواريوم برخوردار خواهند بود. اسب هاي دريايي بيشتر وقت خود را در گوشه اي از آكواريوم با قلاب كردن دم خود به يك شي ثابت مي گذرانند. اسب هاي دريايي نر به هنگام آماده شدن براي توليد مثل با انجام حركات موزون بسيار جالب و تغيير رنگ شگفت انگيز سعي در جلب نظر ماده ها مي نمايند.