معرفي راس ماهيان

راس ماهيان از نظر نوع رفتار به دو گروه آرام و تهاجمي تقسيم مي شوند. نگهداري راس ماهيان آرام در كنار بي مهرگان و آكواريوم هاي مرجاني امكان پذير است و در نقطه مقابل راس هاي تهاجمي را بايد به دور از سخت پوستان يا ساير بي مهرگان نگهداري كرد.