معرفي مار ماهيان

مار ماهي ها به راحتي با زندگي در آكواريوم سازگاري يافته و از مقاومت نسبتاً بالايي برخور دارند. اين خانواده از ماهيان داراي ظاهري منحصر به فرد هستند كه آنها را در آكواريوم متمايز مي نمايد. بيشتر آنها در آكواريوم بين 60 الي 90 ساتي متر رشد مي كنند و از ماهيان در آكواريوم به تانك بزرگي با حداقل 300 ليتر گنجايش و داراي مخفيگاه هاي فراوان و بستر شني نياز است. همچنين بايد بر روي آكواريوم از درپوش مناسب و دقيقي استفاده نماييد. مار ماهيان علي رغم ظاهر خشن داراي رفتار تهاجمي نيستند و بايد آنها را در كنار ماهيان غير تهاجمي و بزرگ نگهداري كنيد.