معرفي كاردينال ماهيان

اين خانواده از ماهيان داراي رفتار آرام هستند و به راحتي با محيط آكواريوم هاي داراي ماهيان غير تهاجمي سازگاري مي يابند. جهت مخفي شدن و كاهش استرس آنها بايد از صخره ها و مرجان هاي فراواني در آكواريوم استفاده نماييد. كاردينال ها بسيار كند و موزون شنا مي كنند و در محيط طبيعت در صورت احساس خطر در ميان گياهان و يا تيغ هاي بلند توتياهاي دريايي مخفي مي شوند.