شرکت كنت مارين

این کمپانی از جمله برترین شرکت های آمریکایی و تحقیقاتی می باشد که تولیدکننده ی غذای مرجان ها، افزودنی های لازم جهت حفظ انواع مرجان ها و بی مهرگان و همچنین تولیدکننده ی داروهای بی خطر برای درمان بیماری ماهی های آب شور و شیرین می باشد. 

 

 

 


Sure-Haul
Cichlid Buffer
Cichlid Chemistry