دارای پراکنش جهانی است، در اکثر اقیانوس های گرمسیری

دارای بدنی کشیده و طویل است . روی بدن آن صفحات استخوانی قرار دارد.