فهرست فرشته ماهیان (آنجل ماهیان):

(11 مورد)

فرشته ماهیان (آنجل ماهیان)

شناسایی اعضای این خانواده به واسطه داشتن بدنی نیرومند و خارهای تیزی که از عقب سرپوش آبششی کشیده شده اند، به نسبت آسان است. فرشته ماهیان در طبیعت به زندگی مستقل تمایل دارند. البته گاهی اوقات به صورت جفت نیز دیده می شوند. بهتر است از انواع غذاهای دریایی (نظیر گوشت میگو یا صدف) استفاده کنید، تا به تغذیه در آکواریوم عادت کند.


آنجل خاکستری (گری)
آنجل فرنچ
آنجل فلیم
فرشته ماهی پسر