Zeobak
این محلول شامل باکتری های مختلف می شود میکرو ارگانیزم های تولید شده توسط این باکتری ها را می توان به عنوان غذا برای مرجان هااستفاده کرد زئو بک به دلیل دارا بودن باکتری های مختلف باعث کاهش نیترات و فسفات در آب آکواریوم می شود در زمان استفاده از زئوبک و کم شدن نیترات و فسفات پروتئین اسکیمر شما مایع تیره تری را جمع می کند

بعد از هر بار تعویض زئولیت زئوبک به مدت 10 تا 14 روز روزانه به تانک اضافه می شود

برای زنده نگه داشتن میکرو ارگانیزم ها پیشنهاد می شود بعد از این 14 روز هفته ای یک تا دوبار زئوبک به تانک اضافه شود مصرف بیش از اندازه زئوبک در سیستم های با نیترات و فسفات پایین باعث تیره تر شدن بافت مرجان ها می شود این محصول به دلیل داشتن میکرو ارگانیزم های پرورشی دارای طول عمر کوتاهی می باشد

قبل از باز شدن درب بطری در صورت نگهداری در یخچال به مدت 6 ماه و بعد از باز شدن به مدت 3 ماه کاهش می یابد

 

طریقه ی مصرف زئوبک :

1) تانکهای تازه تاسیس با لایوراک و بدون موجودات زنده:

در زمان راه اندازی سیستم زئوویت 2 تا 4 قطره به ازای 100 لیتر روزانه برای 2 هفته .در شروع هفته سوم و زمان تعویض زئولیت 1 تا 2 قطره به ازای 100 لیتر 1تا 2 بار در هفته.بعد از اولین تعویض زئولیت یک روز در میان 1 قطره به ازای 100 لیتر به مدت 2 هفته ودر شروع هفته سوم 1 قطره به ازای 100 لیتر 2 تا 3 بار هفتگی.

2)تانکهای با نیترات و فسفات بالا و حاوی موجودات زنده که برای اولین بار از سیستم زئوویت استفاده میکنند:

درزمان استفاده از سیستم زئوویت 1 قطره به ازای 100 لیتر روزانه به مدت 2 هفته در شروع هفته سوم 1 قطره به ازای 100 لیتر 2 تا 3 بار در هفته تا زمانیکه زئولیت را تعویض کنید.پس از اولین تعویض زئولیت یک روز در میان 1 قطره به ازای 100 لیتر به مدت 2 هفته ودرشروع هفته سوم 1 قطره به ازای 100 لیتر 2 تا 3 بار در هفته .

3)تانکهایی با نیترات و فسفات پایین و پارامترهای ثابت که در آنها موجودات زنده وجود دارد و از سیستم زئوویت استفاده میکنند.1 قطره به ازای 100 لیتر هر 3 روز یک بار به مدت 2 هفته تا زمانیکه زئولیت تعویض شود در غیر این صورت 1 قطره به ازای 100 لیتر1 تا 2 بار به صورت هفتگی

 

نظر شما؟